حق، عدالت و جامعه
51 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 12 (28 صفحه - از 31)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت به دلیل اینکه همیشه از و الاترین آرمان‌های انسان است،از مهم‌ترین واژه‌ها و مفاهیم موردبحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است.البته بحث‌های اندیشه‌ورزان در مورد عدالت از ابتدای مراحل تفکر بشر وجود داشته است؛اما همچنان گستره و ژرفای آن رو به‌ افزایش است و به خاطر تنوع و گستردگی آرا،در مورد توافق بر آن،چه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی،چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این است که آیا عدالت،امری ناظر به‌ فرآیندهاست و در حیطهء اقتصاد به قوانین،مقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت‌ اقتصادی،کسب درآمد،مالکیت محصول کار و تلاش افراد(فرآیند محوری)مربوط است و یا وضعیت به دست آمده از تحقق فرآیندها را بررسی می‌کند و سپس نتیجهء نهایی را صادر می‌کند؟ هردو طرف مسئله،در میان اندیشمندان و اقتصاددانان غرب طرفدارانی دارد؛اما به نظر می‌رسد که دیدگاه اسلام به لحاظ مبانی دربارهء حق و عدالت فراتر از اینهاست. این مقاله،به بررسی و تعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت در دیدگاه اسلام می پردازد؛ بنابراین،در ابتدا برخی تعاریف عدالت و تحولات آن مطرح می‌شود و سپس باتوجه به‌ مفهوم حق،تأثیر واقعی(غیر قراردادی)آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی پیگیری می‌کنیم. واژگان کلیدی: حق،عدالت اجتماعی،رفع فقر،توازن،جامعه،فرد،قراردادگرایی